Obsah

10. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

pravidelné jednání zastupitelů

Datum konání: 30. 8. 2023 začátek od 16:00

Místo konání: MKS Malý sál, Domažlice

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Domažlice

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM
5. Zpráva zástupce RM o činnosti RM
6. Zápisy z jednání výborů
7. Žádost o směnu pozemku p. č. 2660/4 a č. 2660/40 za p. č. 2660/42 vše v k. ú. Domažlice
8. Prodej částí pozemků p. č. 4864/2, p. č. 4864/3, k. ú. Domažlice
9. Prodej volné bytové jednotky – 28. října 141/1
10. Prodej bytů - Vojtěchova 115, Domažlice
11. Žádost o odkup pozemku – stavba na části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon
12. Směna pozemků v k. ú. Havlovice u Domažlic a k. ú. Pasečnice
13. Úprava bytu Masarykova 404
14. Návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní
15. MCT CZ z. s. – žádost o prominutí vrácení dotace
16. Nájemní družstvo Domažlice – záměr převodu podílů na družstvo
17. Bezúplatný převod nemovitého majetku, ÚZSVM
18. Vypořádání dotace (MAD provoz linky 405611) s Plzeňským krajem
19. RO - Dohoda o narovnání vzájemných vztahů – S T A V E B N Í M O N T Á Ž E spol. s r. o.
20. RO - Sportovní areál Střelnice – komunikace pro pěší a parkovací plocha, úprava  Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025
21. Destinační společnost Český les, z. s.
22. Memorandum – propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Plzeň
23. Závěrečný účet za rok 2022 DSO Svazek Domažlicko, DSO Odpadové hospodářství Lazce,  DSO Povodí Berounky, DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka
24. RO – dotace ZŠ Komenského 17, Mateřská škola Domažlice
25. Plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2023
26. Volba 2. místostarosty
27. Volba člena rady
28. Volba předsedy kontrolního výboru
29. Řízení městské policie
30. Různé
31. Závěr


Vytvořeno: 24. 8. 2023
Poslední aktualizace: 24. 8. 2023 15:07